Privatumo politika

Mes gerbiame Jūsų privatumą, o Jūsų Asmens duomenų saugumas yra mūsų prioritetas. Mes imamės tinkamų organizacinių ir techninių saugumo priemonių, siekiant užtikrinti, kad Jūsų Asmens duomenys visada būtų saugūs, o Asmens duomenų tvarkymas atitiktų taikytinų teisės aktų ir mūsų vidaus politikų reikalavimus.
Lankydamiesi Tinklapyje Jūs patikite mums savo duomenis, įskaitant Asmens duomenis, ir suteikiate teisę juos tvarkyti šioje Politikoje numatyta tvarka.
Jūsų Asmens duomenų pateikimas Tinklapyje yra savanoriškas. Papildomai, atskirais atvejais Jūsų bus paprašyta atskirai išreikšti valią dėl Asmens duomenų tvarkymo konkrečiu tikslu (pvz., dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais) – tokiais atvejais galite laisvai pasirinkti, išreikšti sutikimą ar ne, ir dėl Jūsų pasirinkimo Jums nekils jokių neigiamų pasekmių.
Šioje Politikoje Jūs rasite visą reikalingą informaciją apie tai, kokius Jūsų duomenis, įskaitant Asmens duomenis, mes renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome, ir kitą su Jūsų duomenų tvarkymu susijusią informaciją. Ši informacija yra svarbi, todėl rekomenduojame atidžiai su ja susipažinti.

Politikoje vartojamos sąvokos

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie Jus, kaip fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti; fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti tiesiogiai (pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, interneto identifikatorių) arba netiesiogiai (pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius).
Duomenų valdytojas arba mes, arba mus, arba mūsų – mažoji bendrija „KARJEROS KELIAS“, juridinio asmens kodas 304686375, registruotos buveinės adresas Liepų g. 83, Klaipėda, kuri nustato šioje Politikoje nustatyta tvarka renkamų Jūsų Asmens duomenų tvarkymo tikslus bei priemones ir yra laikoma Jūsų Asmens duomenų valdytoju.
Jūs arba Jus, arba Jūsų – tiek tas asmuo, kuris lankosi Tinklapyje nedalyvaudamas Moksliniame tyrime ir nesusikurdamas Paskyros, tiek tas, kuris pateikia Tinklapio pagalba prašomus Asmens duomenis ir kurio vardu yra sukurta Paskyra.
Mokslinis tyrimas – tai asmenybės bruožų, pažintinių procesų ir profesinių polinkių tyrimas, kurio rezultatų pagrindu bus užtikrinamas testų ir užduočių validumas bei patikimumas.
Paskyra – Jūsų registravimosi Tinklapyje rezultatas, dėl kurio sukuriama Jūsų Asmens duomenis, informaciją apie pildytus Paskyroje prieinamus testus bei kitą informaciją sauganti paskyra.
Politika – tai ši Tinklapyje pateikiama privatumo politika, kuri nustato su Tinklapio naudojimu susijusios informacijos, įskaitant Asmens duomenų, rinkimo, saugojimo ir naudojimo tvarką bei kitas aktualias nuostatas.
Sistema – Inovatyvi karjeros modeliavimo informacinė sistema Spotiself, skirta psichologinės gerovės stiprinimui ir profesinio pasirinkimo modeliavimui, ugdant žmogiškąsias vertybes ir asmenines stiprybes.
Slapukai (angl. „Cookies“) – mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų naršyklę ir saugomos Jūsų kompiuteryje, telefone ar kitame įrenginyje, kuriuo naudodamiesi jungiatės prie Tinklapio.
Tinklapis – ši internetinė svetainė pasiekiama interneto adresu www.spotiself.lt .

Paskyros sukūrimas

Tam, kad galėtumėte naudotis Spotiself priemonėmis, Jūsų bus paprašyta vadovaujantis Tinklapyje pateikiamomis instrukcijomis užsiregistruoti ir susikurti Paskyrą. Paskyros sukūrimo procesą sudaro keturi žemiau nurodyti žingsniai:
  • 1 žingsnis – „Registracija“. Šiame žingsnyje Jūsų bus paprašyta pateikti savo Asmens duomenis, reikalingus Paskyros sukūrimui ir administravimui. Norint užbaigti registraciją, Jūsų bus paprašyta patvirtinti savo el. pašto adresą per Sistemos išsiųstą el. pašto adreso patvirtinimo laišką. Užsiregistruodami Jūs sutinkate, jog Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi Paskyros sukūrimo ir jos administravimo tikslais, kaip aprašyta žemiau šioje Politikoje.

  • 2 žingsnis – „Bazinių moksliniam tyrimui aktualių duomenų surinkimas“. Šiame žingsnyje Jūsų bus paprašyta pateikti atsakymus į įvairius anketos klausimus, kurie bus pateikiami testo forma (pasirinkti atsakymą) . Šioje aplkausoje pateikti atsakymai bus naudojami testo išvadų formavimo tikslais.

Atlikus visus aukščiau nurodytus žingsnius, Jūsų Paskyra bus automatiškai sukurta ir galėsite pereiti prie žaidimizuotų testų pildymo. Testų klausimai ir atsakymai yra prieinami tik asmenims, susikūrusiems Paskyrą.

Tvarkomi Asmens duomenys, tvarkymo tikslai, tvarkymo teisinis pagrindas bei laikotarpis

Kokius konkrečius Asmens duomenis ir kokiais tikslais tvarkome, detalizuota žemiau pateikiamose lentelėse:

Tikslas – Paskyros sukūrimas ir jos administravimas 

Tvarkomi Asmens duomenys

Šiuo tikslu tvarkome dalį duomenų, pateikiamų „Prisijungimo duomenų“ žingsnyje – el. pašto adresą, slaptažodį, gimimo datą, lytį .

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas dėl dalyvavimo Moksliniame tyrime ir su tuo susijusio Asmens duomenų tvarkymo išreiškiamas „Registracija“ žingsnyje.

Duomenų tvarkymo laikotarpis

2 (dveji) metai nuo sutikimo davimo momento

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad jaunesni nei 16 metų amžiaus asmenys privalo gauti tėvų sutikimą norint sukurti paskyrą ir naudotis Spotiself priemonėmis. O jaunesniems nei 14 metų amžiaus asmenims priemonės nėra tinkamos naudoti, nors techniškai su tėvų sutikimu ir yra prieinamos.

Tikslas – tiesioginė rinkodara, siekiant pateikti Jums pasiūlymą dėl prisijungimo prie sukurtos Sistemos

Tvarkomi Asmens duomenys

Šiuo tikslu tvarkomas tik Jūsų el. pašto adresas.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas dėl Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, išreiškiamas „Registracija“ žingsnyje.

Duomenų tvarkymo laikotarpis

2 (dveji) metai nuo sutikimo davimo momento

Šiuo tikslu Jūsų el. pašto adresą tvarkysime tik siekiant pasiūlyti Jums prisijungti prie baigtos kurti Sistemos ir ją išbandyti. Prisijungimas prie sukurtos Sistemos yra visiškai savanoriškas ir tuo tikslu Sistemoje Jūsų gali būti paprašyta pateikti Asmens duomenys, kurie bus tvarkomi jau pagal Sistemos privatumo politiką. Jokie šios Politikos pagrindu tvarkomi Jūsų Asmens duomenys automatiškai į naująją Sistemą nebus perkelti.

Asmens duomenų gavimo šaltinis

Mes tvarkome tik tuos Asmens duomenis, kuriuos gauname tiesiogiai iš Jūsų, pvz., duomenis, kuriuos Jūs pateikiate Paskyros sukūrimo procese ar atsakydami į Paskyroje prieinamų testų klausimus.

Jūsų Asmens duomenų tvarkymo laikotarpis

Jūsų Asmens duomenis mes tvarkome ne ilgiau, nei to reikalauja konkretūs Asmens duomenų tvarkymo tikslai.
Jūsų Asmens duomenys aukščiau šioje Politikoje nurodytais tikslais bus tvarkomi prie konkretaus tikslo nurodytą laikotarpį.
Pasibaigus šiam terminui arba Jums atšaukus sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo konkrečiu tikslu, Asmens duomenys toliau nebus tvarkomi konkrečiu tikslu ir bus ištrinti.

Jūsų Asmens duomenų perdavimas

Mes galime atskleisti Jūsų Asmens duomenis tik esant teisėtam pagrindui (pvz., kai to reikalauja teisės aktai, mūsų teisėti interesai ar turime Jūsų atskirą sutikimą). Tokiu atveju Asmens duomenys atskleidžiami laikantis taikytinų teisės aktų reikalavimų.
Informuojame, kad mes galime atskleisti Jūsų Asmens duomenis žemiau nurodytiems subjektams:
Be aukščiau nurodytų subjektų, nuasmenintus duomenis, kuriuos tvarkome Mokslinio tyrimo vykdymo tikslais (kaip nurodyta aukščiau) mes perduodame savo partneriui – Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Taikomosios psichologijos laboratorijai, Universiteto g. 9, Vilnius, kuri remdamasi minėtais Jūsų neidentifikuojančiais duomenimis tobulina asmenybės / karjeros testą.

Asmens duomenų tvarkymo vieta

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tik Europos Sąjungos ir/Europos ekonominės erdvės teritorijoje. Mes neturime ketinimo perduoti ir neperduodame Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims.

Jūsų teisės ir jų įgyvendinimas

Jūs, kaip Asmens duomenų subjektas, turite visas taikytinuose teisės aktuose numatytas teises, įskaitant žemiau nurodytas, ir visais atvejais galite jas įgyvendinti kreipdamiesi į mus Politikoje nurodytais kontaktais ir tvarka arba naudodamiesi kitomis mūsų žemiau pateikiamomis instrukcijomis:
Taip pat Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos institucijai, jei manote, kad su Jumis susijęs Asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Tačiau mes visuomet stengsimės visus klausimus, susijusius su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, išspręsti geranoriškai tiesiogiai su Jumis. Todėl prieš pateikiant oficialų skundą, mes siūlome kreiptis į mus ir ginčą ar skundus išspręsti taikiai.
Teikiant prašymus dėl teisių, susijusių su Asmens duomenų tvarkymu, Jūsų bus paprašyta patvirtinti savo tapatybę, pvz., nurodyti dalį „Prisijungimo duomenų“ žingsnyje pateiktų Asmens duomenų (vardą, gimimo datą ir pan.) ar atlikti kitus veiksmus, padedančius mums identifikuoti Jus, kaip Asmens duomenų subjektą. Tuo atveju, jei nepatvirtinsite savo tapatybės, negalėsime tenkinti Jūsų prašymo pasinaudoti Asmens duomenų subjekto teisėmis.
Atkreipiame dėmesį, jog teisės aktuose gali būti numatyti tam tikri Jūsų teisių įgyvendinimo ribojimai, kurie gali būti taikomi Jums siekiant pasinaudoti savo, kaip Asmens duomenų subjekto, teisėmis.

Pirkimo sąlygos

„Spotiself“ internetinės parduotuvės (toliau – Parduotuvė) elektroninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą „Spotiself“ Parduotuvėje.
Klientas, norėdamas užsisakyti prekių iš „Spotiself“ elektroninės parduotuvės, turi pateikti teisingus asmeninius duomenis sėkmingam užsakymo įvykdymui. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis. Tai atlieka ir patvirtina savo pritarimą Taisyklėms pažymėdamas varnelę prekių krepšelyje prie Taisyklių informacijos eilutės.
Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.
„Spotiself“ turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).
„Spotiself“ atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
Klientas, norėdamas užsisakyti prekių iš „Spotiself“ Parduotuvės, turi užsiregistruoti „Spotiself“ internetinėje svetainėje, įvedant savo vardą, pavardę, el. paštą, lytį ir gimimo datą. „Spotiself“ patvirtina, jog registracijos faktas kartu nereiškia, jog Klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai iš „Spotiself“ partnerių, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ar informavimui apie „Spotiself“ Parduotuvės naujienas. Klientui pageidaujant gauti „Spotiself“ partnerių informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.
Atkreiptinas dėmesys, jei pirkėjas perka prekę kitam asmeniui, tuomet registruotis prie elektroninės parduotuvės turi tas kitas asmuo, kuriam bus perkama prekė.
„Spotiself“ įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus „Spotiself“ partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant „Spotiself“ Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukai. Daugiau informacijos apie Slapukus rasite aprašytoje Slapukų politikoje.
„Spotiself“ patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijas Klientų asmeninių duomenų apsaugai.

Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
Pasirinkus norimą prekę Klientas patenka į mokėjimo langą, kuriame turi suvesti vardą, pavardę, el. paštą ir telefono numerį. „Spotiself“ patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
Papildomai klientas turi galimybę įvesti nuolaidos kodą, jeigu tokį gavo tam tikrų akcijų metu ar iš atstovaujamos organizacijos ar ugdymo įstaigos. Įvedus nuolaidos kodą pritaikoma tam kodui suteikta nuolaida ir galutinė mokėjimo suma pakoreguojama.
Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su „Spotiself“ Parduotuvės Taisyklėmis. Taip pat Klientas privalo įsitikinti, kad jo pateikti duomenys yra teisingi, t.y. teisingai pateiktas vardas, pavardė, el. pašto adresas bei telefono numeris. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą „Spotiself“.
Toliau Klientas nukreipiamas į UAB “Paysera” mokėjimo modulį, kuriame pateikiama galutinė Kliento užsakymo suma. Taip pat šiame lange automatiškai įvedamas Kliento el. pašto adresas, kurį Klientas pateikė “Spotiself” mokėjimo lange.
Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes banko pavedimu naudojantis UAB „Paysera“ (elektroninių pinigų įstaiga, veikianti pagal Lietuvos banko išduotą licenciją Nr. 2) pinigų surinkimo moduliu. Dalyvaudamas pirkimo procedūroje Klientas privalo susipažinti ir sutikti su UAB “Paysera” teikiamų paslaugų taisyklėmis.
Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eur su PVM.

Baigiamosios nuostatos

Šios Taisyklės, taip pat pirkimo – pardavimo sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sudarytos, aiškinamos ir taikomos remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, išskyrus tarptautinės privatinės teisės normas ir Vienos Konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo – pardavimo sutarčių.
Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų išlaidų, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos atsisakyti įsigytų paslaugų, pateikdamas Pardavėjui prašymą raštu. Pažymėtina, kad ši nuostata taikoma tik tais atvejais ir ta apimtimi, kuomet pirkėjas nepasinaudojo Spotiself paslaugomis. Kai paslaugos nebuvo pradėtos teikti pagal Sutartį, Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo prašymą apie Sutarties atsisakymą, turi grąžinti Pirkėjui sumokėtą sumą už paslaugas.
Pradėjus naudotis „Spotiself“ paslaugomis, Pardavėjas negrąžina pinigų sumokėtų už paslaugas. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 “Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” pakeitimo ir Civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose nustatyta tvarka.
Visi pranešimai „Spotiself“ turi būti teikiami elektroniniu paštu info@spotiself.lt
Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir „Spotiself“ vyksta valstybine kalba.
Visi nesutarimai, kilę tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sprendžiami geranoriškai. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka pagal Pardavėjo registracijos vietą.
Pastabas dėl šių sąlygų turinio, Jūsų komentarus ir pasiūlymus prašytume teikti Pardavėjui elektroniniu paštu - info@spotiself.lt

Privatumo politikos galiojimas ir keitimas

Ši Privatumo politika įsigalioja nuo 2021 m. vasario 22 d. Mes turime teisę pakeisti Privatumo politiką, apie tai pranešdami Tinklapyje. Tokia pakeista Privatumo politika bus skelbiama Tinklapyje ir įsigalios nuo jos paskelbimo dienos (šiame Privatumo politikos skyriuje pateikiama nuoroda „įsigalioja nuo“ nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą). Rekomenduojame lankantis Tinklapyje patikrinti Privatumo politiką ir jos atnaujinimus bei įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

Kontaktinė informacija

Jeigu turite klausimų, pretenzijų ar reikalinga mūsų pagalba dėl Privatumo politikos aiškinimo ar jos taikymo, taip pat jei norite pasinaudoti savo, kaip Asmens duomenų subjekto teisėmis, prašome kreiptis į mus šiais kontaktais:
Į Jūsų prašymus, susijusius su Jūsų, kaip Asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimu, atsakysime nepagrįstai nedelsdami, bet kuriuo atveju ne vėliau nei per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, išskyrus teisės aktuose nurodytas išimtis. Į kitus Jūsų paklausimus ar prašymus, susijusius su šia Privatumo politika, atsakysime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų. Atsakymą mes pateiksime tokia forma, kuria gavome Jūsų prašymą.