Bendrosios nuostatos

 • „Spotiself“ platforma, profesinio orientavimo skaitmeninė platforma aplinka, kurią sudaro mokinio modulis esanti internete adresu https://www.spotiself.lt/ bei karjeros specialistų skaitmeninis modulis (interneto adresas viešai neplatinamas) (toliau bendrai – „Spotiself“ platforma), administruojama MB „Karjeros kelias“, juridinio asmens kodas 304686375, registruotos buveinės adresas Liepų g. 83, LT–92195 Klaipėda (toliau – Bendrovė).

 • Šios „Spotiself“ platformos naudojimosi taisyklės (toliau – Naudojimosi taisyklės) – tai dokumentas, kuris kartu laikomas sutartimi tarp Bendrovės ir Jūsų (t. y. „Spotiself“ platformos naudotojo – mokinio (toliau – Mokinio), „Spotiself“ platformos naudotojo – karjeros specialisto, koordinatoriaus (toliau – Karjeros specialisto), o bendrai toliau – Naudotojo) dėl naudojimosi „Spotiself“ platforma. „Spotiself“ platformos Naudotojas, turintis neišimtinę licenciją, leidžiančią naudotis „Spotiself“ platforma (toliau – Licencija), turi galimybę naudotis Naudotojui priskirtu turiniu: karjeros specialistas, koordinatorius turi galimybę naudotis skaitmenine metodine medžiaga, skaitmeninėmis užduotimis ir užduočių rezultatų ataskaitomis; mokinys turi galimybę naudotis asmenybės ir karjeros testu, individualiomis bei grupinėmis užduotimis, kitu platformos funkcionalumu. „Spotiself“ platformos Naudotojas, neturintis Licencijos, susipažinimo su „Spotiself“ platformos tikslu gali naudotis tik ribotu Naudotojui priskirtu turiniu, jeigu toks yra. Bendrovė neįsipareigoja užtikrinti, kad „Spotiself“ platformoje visą Naudotojo įsigytos/priskirtos Licencijos galiojimo laikotarpį bus pateikiamas konkretus (pastovus) skaitmeninės medžiagos kiekis ar konkreti skaitmeninė medžiaga. „Spotiself“ platformoje esančio skaitmeninio turinio apimtis priklauso išimtinai nuo Bendrovės sprendimų, poreikio ir interesų.

 • Licencijos standartiškai galioja 1 m. laikotarpiu nuo rugpjūčio 1 d. iki kitų metų liepos 31 d. imtinai, tačiau Bendrovė savo vienašališku sprendimu ir savo nuožiūra pasirinktu laikotarpiu gali suteikti teisę Naudotojui įsigyti licenciją ir kitokiam pasirinktam terminui (trumpesniam/ilgesniam). Pasibaigus Naudotojo įsigytos/priskirtos Licencijos galiojimo terminui, šis laikotarpis nėra automatiškai pratęsiamas ir norint toliau naudotis „Spotiself“ platforma, reikia pateikti naują Licencijos užsakymą ir sudaryti naują licencinę sutartį.

 • Mokinys susipažinimą su Naudojimosi taisyklėmis patvirtina registracijos metu elektroniniu būdu darydamas žymą, kad perskaitė ir sutinka su Naudojimosi taisyklėmis bei įsipareigoja šių taisyklių laikytis. Karjeros specialistas susipažinimą su Naudojimosi taisyklėmis patvirtina registracijos metu elektroniniu būdu darydamas žymą, kad perskaitė ir sutinka su Naudojimosi taisyklėmis bei įsipareigoja šių taisyklių laikytis. Norėdamas prisijungti prie „Spotiself“ platformos Naudotojas privalo susipažinti ir pažymėti varnelėmis sutikimus su Naudojimosi taisyklėmis ir „Spotiself“ platformos privatumo taisyklėmis, taip įsipareigojant jų laikytis. Tokiu būdu patvirtintos Naudojimosi taisyklės (sutartis) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos naudojimosi „Spotiself“ platforma sąlygos, šalių teisės bei pareigos, šalių atsakomybė bei kitos su tuo susijusios sąlygos. Jei Naudotojas nesutinka su „Spotiself“ platformos privatumo taisyklėmis ir šiomis Naudojimosi taisyklėmis, jis neturi teisės naudotis „Spotiself“ platforma.

Naudotojų registracija

 • Prisijungti prie „Spotiself“ platformos mokinio modulio (adresu https://www.spotiself.lt/) galima tik registruotam Mokiniui. Prisijungti prie „Spotiself“ platformos karjeros specialisto modulio (adresas viešai neskelbiamas) galima tik registruotam Karjeros specialistui.

 • Karjeros specialisto registracijos procedūra atliekama per atskirą viešai neplatinamą nuorodą, kuri pateikiama pasirašius Licencijos sutartį, ir atlikus prašomus veiksmus – užpildžius prašomus duomenis, patvirtinus savo el. paštą, susipažinus ir pažymėjus varnelėmis sutikimus su „Spotiself“ platformos Naudojimosi taisyklėmis bei Privatumo taisyklėmis ir / ar atlikus kitus reikalaujamus veiksmus.

 • Mokinio nuo 14 m. registracijos procedūra atliekama paspaudus https://www.spotiself.lt prisijungimo puslapyje esančią aktyvią nuorodą „Registruokis“ ir atlikus prašomus veiksmus – užpildžius prašomus duomenis, patvirtinus savo el. paštą, susipažinus ir pažymėjus varnelėmis sutikimus su „Spotiself“ platformos Naudojimosi taisyklėmis bei Privatumo taisyklėmis ir / ar atlikus kitus reikalaujamus veiksmus. Užsiregistravus platformoje Mokinys privalo suvesti specialų kodą savo paskyros nustatymuose tam, kad būtų aktyvuotas pilnas licencijuotas funkcionalumas. Kodą pagal iš anksto suderintą procesą pateikia karjeros specialistas ar kitas Pirkėjo įgaliotas asmuo esant pasirašytai Licencijos sutarčiai.

 • Mokinių iki 14 m. teises ir pareigas, numatytas „Spotiself“ platformos privatumo taisyklėse ir šiose Naudojimosi taisyklėse, įgyvendina jų tėvai ar globėjai. Mokinio iki 14 m. registracijos procedūra atliekama paspaudus https://www.spotiself.lt prisijungimo puslapyje esančią aktyvią nuorodą „Registruokis“ ir atlikus prašomus veiksmus – užpildžius prašomus duomenis (be kita ko, nurodant vieno iš tėvų ar globėjų el. pašto adresą), vienam iš tėvų ar globėjų el. paštu patvirtinus sutikimą mokiniui iki 14 m. naudotis „Spotiself“ platforma. Užsiregistravus platformoje ir sulaukus tėvų patvirtinimo Mokinys privalo suvesti specialų kodą savo paskyros nustatymuose tam, kad būtų aktyvuotas pilnas licencijuotas funkcionalumas. Kodą pagal iš anksto suderintą procesą pateikia karjeros specialistas ar kitas Pirkėjo įgaliotas asmuo esant pasirašytai Licencijos sutarčiai.

 • Naudotojas patvirtina, kad:

  • Naudotojo pateikti duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Bet kokie nuostoliai, atsiradę dėl klaidingų Naudotojo duomenų pateikimo, tenka Naudotojui;

  • Pasikeitus registracijos metu nurodytiems duomenims ar kitai susijusiai informacijai, nedelsdamas pakeis savo paskyros duomenis.

 • Mokinys turi teisę bet kada nutraukti naudojimąsi „Spotiself“ platforma ir išsiregistruoti iš jos, pasirinkus paskyros ištrynimo parinktį savo paskyros nustatymų skiltyje.

Asmens duomenų apsauga

 • Asmens duomenų, kuriuos Naudotojas pateikė Bendrovei, tvarkymą reglamentuoja „Spotiself“ platformos privatumo politika pateikta https://www.spotiself.lt. Visa kita Naudotojo pateikta informacija, kuri nėra laikoma asmens duomenimis, nebus laikoma konfidencialia ir Bendrovė galės ją naudoti savo nuožiūra.

Testavimo priemonės naudojimo taisyklės

 • Sutikdamas su Naudojimosi taisyklėmis Naudotojas patvirtina, jog yra informuotas apie tai, kad jo duomenys yra ir gali būti ateityje panaudoti moksliniais tikslais siekiant gerinti testavimo priemonės algoritmus.

  • Naudotojas sutinka, kad duomenimis turi teisę disponuoti Vilniaus universiteto mokslininkai tiesiogiai dirbantys prie priemonių kūrimo ir tobulinimo. Daugiau informacijos yra pateikta https://www.spotiself.lt.

  • Naudotojo dalyvavimas moksliniame tyrime reiškia sąžiningą atsakinėjimą į pateiktus klausimus ar uždavinių sprendimą Naudotojui patogiu laiku, aplinkybėmis ir tempu.

Atsakomybė

 • Naudotojui griežtai draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę, kitus duomenis, taip pat naudojantis „Spotiself“ platforma kitaip pažeisti Bendrovės, trečiųjų asmenų teises, Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, Naudojimosi taisykles ir visuomenėje paisomas nusistovėjusias moralės normas, įskaitant, bet neapsiribojant, draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai siekti sutrikdyti „Spotiself“ platformos darbą. Nepaisančiam minėtų reikalavimų Naudotojui Bendrovė turi teisę nedelsdama ir iš anksto nepranešusi atjungti Naudotoją ar visą „Spotiself“ platformos naudotojų grupę, jei jie dalinasi interneto prieiga, nuo „Spotiself“ platformos neribotam laikotarpiui. Taip pat šiuo atveju Naudotojas, Bendrovei pareikalavus, įsipareigoja atlyginti Bendrovės nuostolius. Esant pagrįstiems įtarimams, kad minėtais veiksmais Naudotojas padarė ar galėjo padaryti žalos Bendrovei, tretiesiems asmenims ar viešajam interesui, Bendrovė turi teisę perduoti visus turimus duomenis apie tokį Naudotoją kompetentingoms valstybės institucijoms.

 • Naudotojas įsipareigoja užtikrinti savo duomenų (įskaitant, bet neapsiribojant, Licencijos kodą) slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti Naudotojo duomenimis, siekdami naudotis „Spotiself“ platforma ar kitais tikslais. Šio įsipareigojimo neįvykdžius, Naudotojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojus Naudotojo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradusios ar susijusios su tokiais trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojus Naudotojo duomenimis, visa apimtimi tenka tik Naudotojui. Naudotojas privalo nedelsdamas informuoti Bendrovę, jeigu jam tapo žinoma, kad jo prisijungimo prie Naudotojo paskyros duomenimis naudojasi ar gali pasinaudoti tretieji asmenys.

 • Bendrovė neatsako už kitų asmenų tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Naudotojas patenka į šiuos tinklalapius per aktyvias nuorodas, esančias „Spotiself“ platformoje. Naudotojas turi atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiuose gali galioti kitokios nei „Spotiself“ platformoje galiojančios Naudojimosi taisyklės, privatumo taisyklės ar kitos taisyklės.

Intelektinės nuosavybės teisės

 • Bendrovė turi išimtines autoriaus turtines teises į „Spotiself“ platformą. Licencija Naudotojui naudotis „Spotiself“ platforma suteikiama tik su sąlyga, kad jis laikysis toliau nurodytų turtinių teisių naudojimo sąlygų.

 • Naudotojas pareiškia, kad supranta, jog jam nėra suteikiama nuosavybės teisė į „Spotiself“ platformą bei jos turinį ir Naudotojui yra suteikta tik neišimtinė Licencija – leidimas Licencijos galiojimo terminu naudotis „Spotiself“ platforma (pagal Bendrovės suteiktą autorizacijos lygmenį Naudotojui priskirtu turiniu. Naudotojui draudžiama:

  • kopijuoti ar atgaminti bet kokiu kitu būdu „Spotiself“ platformą bei jos turinį. Turinį, kuris yra galimas atsisiųsti iš platformos spaudžiant mygtuką „Atsiųsti“, Naudotojas gali atsisiųsti į savo įrenginį bei atsispausdinti išimtinai savo asmeniniam nekomerciniam naudojimui be teisės perduoti turinį tretiesiems asmenims, nepažeidžiant šių Naudojimosi taisyklių ir teisės aktų reikalavimų; ir / ar

  • parduoti ar platinti „Spotiself“ platformą bei jos turinį; ir / ar

  • keisti, atkurti, modifikuoti, dekompiliuoti, išardyti ar išrinkti „Spotiself“ platformą bei jos turinį, bandyti nustatyti pradinį „Spotiself“ paltformos kodą ar kurti išvestinius produktus „Spotiself“ platformos bei jos turinio pagrindu; ir / ar

  • nuomoti, sublicencijuoti ar skolinti „Spotiself“ platformą bei jos turinį tretiesiems asmenims; ir / ar

  • tiesiogiai ar netiesiogiai eksportuoti „Spotiself“ platformą bei jos turinį;

  • suteikti prieigą (perduoti prisijungimo duomenis) prie „Spotiself“ platformos tretiesiems asmenims be raštiško Bendrovės sutikimo; ir / ar

  • naudoti „Spotiself“ platformą bei jos turinį bet kokiais kitais būdais nei nurodyta šiose Naudojimosi taisyklėse.

 • Naudotojas įsipareigoja naudodamasis „Spotiself“ platforma laikytis šių Naudojimosi taisyklių ir nepažeisti Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatyme numatytų autoriaus asmeninių neturtinių teisių.

 • Visi prekių ženklai, kurie pateikiami „Spotiself“ platformoje, yra Bendrovės nuosavybė arba Bendrovė juos teisėtai naudoja. Naudotojas neturi teisės naudoti jų jokiu būdu be išankstinio Bendrovės rašytinio sutikimo.

„Spotiself“ platformos veikimas ir pakeitimai

 • Bendrovė neįsipareigoja užtikrinti nepertraukiamo „Spotiself“ platformos veikimo, kiek tokiam veikimui gali daryti įtaką veiksniai, kurie nepriklauso nuo Bendrovės valios (pvz., Naudotojo naudojamos techninės ir programinės įrangos klaidas, gedimus, nekorektiškus veikimus, trečiųjų šalių duomenų perdavimo tinklų ir jų komponentų sutrikimus ir pan.). Atsakomybė ribojama tiek, kiek neprieštarauja imperatyvioms teisės aktų nuostatoms. Bendrovė įsipareigoja dėti visas protingas pastangas, kad užtikrintų kiek įmanoma sklandesnį „Spotiself“ platformos veikimą.

 • Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio pranešimo vienašališkai keisti ir tobulinti bet kurią „Spotiself“ platformos dalį, tačiau nepanaikinant jos esminio funkcionalumo. Bendrovė įsipareigoja apie planinius „Spotiself“ platformos profilaktikos darbus iš anksto informuoti Naudotoją jo nurodytu el. paštu ir / arba SMS žinute.

 • Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio suderinimo su Naudotoju vienašališkai pakeisti „Spotiself“ platformos pavadinimą ir / ar domeną apie tai pranešęs Naudotojui ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų jo nurodytu el. paštu ir / arba SMS žinute.

 • Naudotojas turi informuoti Bendrovę apie pastebėtą nekorektišką „Spotiself“ platformos veikimą.

Pranešimų ir kitos informacijos siuntimas Naudotojui

 • Bendrovė, nepažeisdama galiojančių teisės aktų, turi teisę „Spotiself“ platformos pagalba teikti Naudotojui informacines ne rinkodaros turinio žinutes apie „Spotiself“ platformos naudojimą. Bendrovė visus pranešimus ir kitą informaciją taip pat gali siųsti Naudotojui jo nurodytu el. pašto adresu. Visa pagal šias Naudojimosi taisykles Naudotojui el. paštu siunčiama informacija laikoma gauta Naudotojo kitą darbo dieną po jos išsiuntimo.

Taikytina teisė ir ginčų sprendimo tvarka

 • Kiekviena šalis nedelsiant privalo pranešti kitai šaliai apie el. pašto adreso ir kitų rekvizitų pasikeitimą. Jeigu šalis nevykdo šio įsipareigojimo, bet koks pranešimas, įteiktas / išsiųstas paskutiniu nurodytu tokios šalies rekvizitu, bus laikomas įteiktu / išsiųstu tinkamai.

 • Naudojimosi taisyklėms vykdyti ir aiškinti yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi ginčai, susiję su šiomis Naudojimosi taisyklėmis, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Naudojimosi taisyklių keitimas

 • Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio pranešimo vienašališkai keisti šias Naudojimosi taisykles. Bet kokie šių Naudojimosi taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo „Spotiself“ platformoje. Jeigu Naudotojas po Naudojimosi taisyklių pakeitimų paskelbimo ir toliau naudojasi „Spotiself“ platforma, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Naudojimosi taisyklių pakeitimais. Jeigu Naudotojas nesutinka su pakeistomis Naudojimosi taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis „Spotiself“ platforma.

Naudojimosi taisyklės paskutinį kartą peržiūrėtos 2022 m. rugsėjo 21 d.